Upadłość konsumencka - idą zmiany. Czy na lepsze?

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podaje, że od stycznia do grudnia 2019 roku upadłość konsumencką ogłosiło 7 117 osób. Oznacza to wzrost o 20,91% w stosunku do 2018 r. To rekordowa liczba – w 2018 roku takich upadłości było nieco ponad 6,5 tys., a w 2017 roku – ok. 5,5 tys.

Najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką w 2019 miała 16 lat, a najstarsza 94, a średnia wieku to 52 lata dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,18% i 60-69 - 20,88%.

Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. mazowieckim 1581 osób, śląskim 875 osób i kujawsko-pomorskim 737 osób.

Czy dzięki nowelizacji prawa upadłościowego, która wejdzie w życie 24 marca 2020 r. może wzrosnąć ilość ogłoszonych upadłości, bo upadłość konsumencka będzie ogłaszana każdemu, kto popadł w stan niewypłacalności, bez względu na przyczynę?

– Tak, myślę, że w 2020 roku liczba osób, które złożą wnioski o upadłość konsumencką i ogłoszą upadłość będzie dwukrotnie większa niż w 2019 roku. i zbliży się do 20 000 upadłości. Obecnie tylko co drugi wniosek złożony o upadłość kończy się jej ogłoszeniem – mówi radca prawny Anna Bufnal, specjalista od upadłości konsumenckiej.

PRZED 24 marca 2020:

– W tej chwili, jeżeli ktoś uzyskał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, czyli sąd stwierdził, że taka osoba nie doprowadziła do powstania stanu niewypłacalności na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, TO znajduje się ona już na półmetku pozwalającym uwolnić się od długów - dodaje specjalista od upadłości.

- Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie.

- Sąd dysponuje ograniczoną wiedzą na temat danego dłużnika.

- Ogłoszenie tzw. upadłości układowej, czyli zatwierdzenia układu wypracowanego z wierzycielami jest możliwe tylko dla PRZEDSIĘBIORCÓW.

Jeśli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości PRZED 24 marca, to sprawa będzie rozstrzygana w oparciu o przepisy obowiązujące w tej chwili

PO 24 marca 2020 :

- Sam fakt wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie jedynie zweryfikowaniem okoliczności, że dana osoba nie jest w stanie na bieżąco obsługiwać wymagalnych zobowiązań ii zostaje otwarte postępowanie upadłościowe

- Bankructwo będą mogli ogłosić również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją

- Przyczyna zadłużenia będzie badana dopiero PO ogłoszeniu upadłości, co ma usprawnić całą procedurę,

- Sprawy w sądzie będą trwały znacznie krócej!

- Więcej formalności. W formularzu konieczne będzie wskazanie m.in. nr NIP, jeżeli był dłużnikowi nadany w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku, informacji o przychodach i kosztach utrzymania, czy oświadczenia o prawdziwości danych.

– Decyzje o ogłoszeniu upadłości będą podejmowane na sam koniec całego postępowania upadłościowego, czyli również po przekazaniu informacji przez wierzycieli.

- Wierzyciele będą mieli większy wpływ na postępowanie, a ich prawa będą w większej mierze zabezpieczone.

- Dopiero PO ustaleniu przyczyn upadłości zostanie podany HARMONOGRAM SPŁAT (w zależności od powodu niewypłacalności: świadomej lub nieświadomej).

Nowe przepisy uproszczą procedurę ogłoszenia upadłości, ALE będzie to dopiero otwarcie właściwego postępowania upadłościowego, podczas którego sąd zbada, czy dłużnik doprowadził do tego

1. Umyślnie/świadomie
Jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub przez własne zaniedbania, musi spłacać swoje zobowiązaniaod 36 miesięcy do 7 lat.

2. Nieumyślnie/nieświadomie.

- Osoby, które ogłoszą upadłość z przyczyn niezależnych, czyli np. ze względu na chorobę czy utratę pracy, będą miały na spłatę 36 miesięcy.

- Jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, - będzie można CAŁKOWICIE UMORZYĆ DŁUG!

- NOWOŚĆ: będzie możliwość ogłoszenia upadłości układowej, czyli zatwierdzenia układu wypracowanego z wierzycielami także dla osób , które nie są przedsiębiorcami!

- O upadłość konsumencką będą mogły starać się także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymają one również ochronę przed bezdomnością na równych zasadach z konsumentami.

- Dla samozatrudnionych ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być o tyle korzystne, że obecnie upadłość mogą ogłosić na tych samych warunkach co spółki, ale w wielu przypadkach nie jest to możliwe z powodu niewystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania.

- Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o upadłość w uproszczonej procedurze - bez sędziego-komisarza. Ma to pozwolić odciążyć sądy od obsługi najprostszych spraw.

- Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania dłużnika wydzielana będzie kwota odpowiadająca przeciętnemu dwuletniemu czynszowi za najem w tej samej miejscowości.

PODSUMOWANIE w 3 zdaniach (według nas NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD):

PO 24 marca 2020

  • Fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie będzie już oznaczać jednoznacznie oddłużenia.
  • Sąd nie będzie sprawdzał przed ogłoszeniem bankructwa, czy konsument przyczynił się do wypłacalności, ale problem może pojawić się na dalszym etapie procedury.
  • W procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej ważną rolę z pewnością będą chcieli odegrać wierzyciele. To w ich interesie będzie udowodnienie, że potencjalny bankrut w sposób celowy doprowadził do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia.

Będziesz mógł skorzystać (na podstawie decyzji sądu), z jednego z 3 rozwiązań:

  1. Jeżeli posiadasz jakąkolwiek zdolność do regulowania należności wobec wierzycieli, sąd ustali tzw. plan spłaty. Oznacza to m.in. konieczność odprowadzania co miesiąc wyznaczonej kwoty na spłatę długów. Plan będzie realizowany przez maksymalnie 3 lata, a pozostające zobowiązania zostaną umorzone.
    NOWOŚĆ: dla dłużników, którzy umyślnie lub przez zaniedbanie doprowadzili do niewypłacalności PLAN SPŁATY nie będzie mógł być ustalony na czas krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 7 lat.
  2. Jeżeli sytuacja osobista dłużnika jasno wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat - to możliwe będzie umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.
  3. NOWOŚC: jeżeli sytuacja osobista dłużnika nie pozwali na dokonanie jakichkolwiek spłat, ale niezdolność nie ma charakteru trwałego, to możliwe będzie warunkowe umorzenie zobowiązań.

WAŻNE!

Bez zmian pozostają rodzaje zobowiązań niepodlegające umorzeniu, czyli.:

- alimenty

- naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa

- wynikające z rent w ramach odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.